بررسی علل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی استان زنجان

بررسی علل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی استان زنجان|فرمت فایل: word تعداد صفحات: 11 موضوع این تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان می باشد هدف از این تحقیق اینست که : آیا رضایت شغلی می تواند برای همه یک واقعیت باشد؟ و یک سازمان چقدر می تواند|30015588|jvp
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی علل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی استان زنجان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 11

موضوع این تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان می باشد هدف از این تحقیق اینست که :

آیا رضایت شغلی می تواند برای همه یک واقعیت باشد؟ و یک سازمان چقدر می تواند نسبت به افزایش یا حفظ رضایت شغل کارکنانش اقدام کند؟

اگرچه یک سازمان می تواند برای ایجاد رضایت شغل کارهای فراوانی انجام دهد، اما همۀ عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی کاملاً تحت کنترل سازمان قرار ندارد.

به همین منظور پرسشنامه ای با 41 سؤال و گویه بسته تنظیم و بین 329 آزمودنی در جامعه تأمین اجتماعی که به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک گزینش شده اند، توزیع گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 329 نفر که 268 نفر مرد و 61 نفر زن می باشد و از متغیرهای حقوق دریافتی ارتباط صمیمی با همکاران رضایت شغلی فرض و براساس آن 4 فرضیه تنظیم گردیده و از روش تحقیق پیمایشی و تکنیکهای آماری پیشرفته (تحلیل واریانس، رگرسیون چند متغیره و ...) استفاده شده است.

براساس یافته ها :

بین میزان رضایت از شغل و میزان رابطه صمیمی با همکاران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان رضایت از شغل و میزان از امنیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

البته لازم به تذکر است که عوامل مرتبط با رضایت شغلی بسیار زیادی باشد که ما در تحقیق حاضر برخی جنبه ها را مورد بررسی قرار دهیم.

با امید به اینکه پژوهش حاضر بتواند رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی را بالاتر برده و بازده آنها روز به روز بیشتر شود.